💊بسته سلامت فارس💊

 پیاز بخورید، دکتر نروید!

 فواید درمانی پیاز آن را به جایگزینی طبیعی برای داروهای شیمیایی تبدیل کرده است.

🔹درد شکم

🔹تنگی نفس یا خس خس

🔹سرفه یا گلو درد

🔹زخم

🔹تهوع

@Farsna