شناخت مزاج کبد؛

 کبد گرم:رگهایی که از کبد خارج میشوند آنها را آورده میگویند، هرگاه که مزاج کبد گرم باشد، رگهای آورده،گشاد هستند و صفرای زیادی ،کبد تولید میکند و خون گرم است،همه اندامهای تن نیز گرم هستند،اگر قلب سرد نباشد و نتواند با گرمای کبد برابری کند، تن و اندامها گرم هستند، و کبد گرم در سالهای کهولت سن، تولید سودا میکند و بر پهلوی راست سمت شکم موی بیشتری میروید.

 کبد سرد:

رگهای خروجی که آورده گفته میشوند، تنگ و باریک هستند،و رطوبت در کبد زیاد است و خون فرد سرد است و همه اندامها نیز سرد هستند، مگر اینکه گرمای قلب آنرا به اعتدال برساند، و روی شکم هیج مویی نمیروید.

 کبد خشک؛

خون خیلی غلیظ است و تیز و کم و کمبود خون باشد و خروجی کبد سفت و سخت است و بدن خشک است.

 کبد تر:

خون بدن زیاد است و رگهای خروجی نرم هستند، اگر خشکی قلب به تعادل نرساند همه اندامها نیز نرم هستند.

 کبد گرم و خشک:

موهای شکم بسیار زیاد هستند،خون بسیار غلیظ است و کم و نسبت تولید صفرا در آن بالاست و در پیری سودایی میشود و رگهای خروجی گشاد هستند و سفت و همه اندامها نیز به همین شکل هستند.

 کبد گرم و تر؛

این گونه افراد نسبت به دیگر افراد خون بدن آنها زیاد است، و کم مویی نسبت به مزاج سرد خشک کمتر است یعنی بدن نسبت به مزاج سرد و خشک پر موتر است، و رگها غلیظ و همه اندامها گرم و نرم هستند و کیموسهای بد زیاد تولید میکند و بیماری بیشر است و هرگاه گرمی بر تری بیشتر باشد، کیموسهای بد کمتر هستند،

 کبد سرد و تر:

اطراف کبد و شکم خالی از مو میباشد و خون با رطوبت است و خروجی رگهای کبد باریک هستند، اگر حرارت قلب زیاد نباشد، بدن سرد است.

 کبد سرد و خشک؛

خون کمی تولید میکند و رگهای آورده باریک هستند و اطراف شکم و کبد بی مو است و اندامها سرد هستند اگر حرارت قلب زیاد نباشد.

 آموزش قدم به قدم طب سنتی را در کانال زیر دنبال کنید. منبع تدریس ذخیره خوارزمشاهی

 Hejamat_darmani

https://telegram.me/hejamat_darmani