⁉️آیا می دانید که شیر دوای دردها و خوراک پیامبران است

 امام محمد باقر (ع): شیر یک گوسفند سیاه بهتر است از شیر ۱۰ گوسفند سرخ و شیر یک گاو سرخ بهتر است از شیر ۱۰ گاو سیاه و شیر خوراک پیامبران است که گوشت را می رویاند، استخوان را سخت می کند و فرزند تولید می کند در صورتی که با عسل نوشیده شود، چون گاو از همه درختی می خورد و خاصیت همه در آن هست.

 و امام محمد باقر (ع): شیر گاو (زرد) دوا، روغنش شفا و گوشت آن درد است و هر که یک لقمه چربی (شحم گوشت گاو) بخورد درد از بدنش بیرون رود و خوردن این گوشت گاو زرد با چغندر پیسی را از بین می برد.

 امام موسی کاظم (ع): شیر شتر شفای همه دردهاست.

 www.ravazadeh.com

 🌱 https://telegram.me/joinchat/BgJv-jwUOa4roBsCfyGbPg 🌱