ضرر جلوگیری از باردلر شدن بر اساس دیدگاه عارف مرحوم حاج اسماعیل دولابی؛:

جلوگیری از باردار شدن زنها ضرر دارد . قوایی که خدا به تفاوت به هر زنی برای باردار شدن داده است باید ظهور کند و الا به صورت مریضی های مختلف سر در می آورد .(کتاب مصباح الهدی ص ۶۵۵)

سلامت بدن و روان زن در زاییدن است٬ در حامله شدن و شیر دادن است ٬ خوردن دارو برای جلوگیری رحم از پذیرش نطفه ٬ و آبستن نشدن زنان که امروزه متداول و معمول شده است و ضررهای مزاجی شدید دارد و موجب کسالت اعصاب و در بعضی مواقع منجر به جنون و دیوانگی است و موجب کسالت قلب و سرطان رحم و اختلال جریان خون و به هم خوردن سیر طبیعی و ترشحات زایده و امراض فراوانی است 

منبع کتاب توصیه های پزشکی عارفان ج یک ص ۱۱۲