🔴📢عوارض گوشت های منجمد و گوشت گاو🐂

❌سفید شدن زودرس موها

❌ایجاد سودا وگرفتگی درکبد وطحال

❌رماتیسم،ام اس، بهق،لک و تیرگی پوست

 telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ