⛔️شیرین کننده مصنوعی(آسپارتام)نوشابه های بدون قند بسیار زیان بارتر ازنوشابه های معمولیست👇

❌آسیبهای شدید مغزی وکبدی

❌تولیدخون فاسد

❌وانواع سرطان

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ