✅✍ابوعلی سینا درکتاب قانون میگوید؛

 ✅گردو در درجه سوم از گرمی و دوم از خشکی است.

 ✅برگ و پوست گردو هر دو بازدارنده خونریزی هستند. 

✅اگر مغز گردو را بجوند و بر جوش های سوداوی عفونی بگذارند داروی خوبی است.👌

 ✅اگر عصاره برگ آن را به حالت نیم گرم در گوش بچکانند عفونت و درد گوش را درمان میکند.👂

 ✅روغن گردو داروی خوره و سرخی و گوشت برآمده ی گوشه چشم است.

 ✅دل درد و دلپیچه را تسکین میدهد.

 ✅پوست گردو تب حیض را قطع کند.

مضراتش :

 ❌گردو وروغن آن برای گلو بد است و برای سرفه مضر است .

❌گردو دیر هضم است و برای معده خوب نیست.

 ❌مصرف زیاد آن سردرد می آورد.

❌موجب ایجاد جوش درگرم مزاجان

 ❌یبوست زاست.

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷