پرسش

استاد معارفی من دختری بیست ساله هستم برای درمان معده من توصیه به مصرف شراب خرما و برای درمان سنگ کلیه پدرم مصرف شراب گفته اند از شما میخواهم با صراحت راهنمایی کنید بالاخره شفایی دارد یا نه 

پاسخ 

⛔⛔⛔

موضوع : استفاده درمانی ازتغذیه های حرام مطلقا ممنوع و مضربرمبنای طب اسلامی

 ۱- پیامبراعظم ص : هرکس به حرام درمانی را دنبال کند ٬ خداوند درآن (دارو ) شفایی قرار نمی دهد

۲- امام صادق ع : پیامبرخدا ص از مداوا کردن با داروی ناپاک ( حرام ) ٬ نهی فرموده است 

۳- ام سلمه گوید یکی از دختران بیمارشد و من برایش شرایی درکوزه ریختم درحالی که ان شراب از کوزه می جوشید ٬ پیامبر ص واردشد و پرسید ٬ این چیست 

ام سلمه میگوید گفتم دخترم بیماراست و این دارو را برای او درکوزه گذاشته ام ٬

آنگاه پیامبر ص فرمود ٬ خداوند متعال شفایتان را در چیزحرام قرارنداده است 

۴- امام صادق ع : درهیچ حرامی ٬ شفایی نیست

۵- از امام صادق ع درباره مصرف شراب خرما پرسیده شده است که ایا شراب خرما را دردارو برای درمان قراردهند یاخیر ٬

حضرت درپاسخ میفرماید ٬ نه ٬ برای هیچ کس روا نیست که به حرام ٬ درمان بجوید 

منبع کتاب دانشنامه احادیث پزشکی در اسلام ایت الله ری شهری باب آداب طبابت و پزشکی ص ۵۹ و ۵۸