دیابت از منظر طب سنتی نتیجه افراط در 

خوردن شوری 

خورپن شیرینی 

خوردن ترشی 

رعایت نکردن تغذیه یعنی سرسفره فقط یک نوع مواد.

پرخوری.

عدم ورزش

خالی نگذاشتن شکم برای هواخوری

تبعیت از غذای غربی

یبوست 

عدم دفع فضولات بدن است 

روده انباشت تنوع تغذیه

بحث مفصل در خبر بعدی