پای راست ناشی از حضورخلط سودا و بلغم است وسوزش و خارش نشانه از خشکی خون در این ناحیه و نزله است 

برای الان روغن زیتون ( چون خارش داری شاید کهیر هم بشود ) یا روغن بادام شیرین را از نوک انگشتان به سمت زانو به مدت ده دقیقه به ارامی بمال تا دستت داغ شود .اگر عرق خارشتر داری یک استکان بخور 

روغن کنجد هم خوبست 

الان یک لیوان عسلاب بخور 

در ایام محرم ( چون سوال در این ایام مطرح است ) زباد برنج و دوغ مصرف شده و الان نزله سرد سودا و حتی صفرا فعال شده اند