🔴سرطان پوست🔴

🔵دکتر سید علی ابوالحبیب🔵

 سرطان پوستی ازنوع کارسینوما:

✅✍مالیدن دم کرده 50 گرم شاهتره در یک لیتر اب به محل بیماری.

یعنی 50 گرم شاهتره را در یک لیتر آب دم کرده و محلول صاف شده آن را به موضع زخم سرطانی هر روز بمالید.        

 🔴سرطان پوست🔴

🔵دکتر سید محمد موسوی🔵

 ✅✍در سرطان پوست زالوها را روی همان محل سرطان و اطراف آن میاندازیم و داروهای گیاهی پاکسازی کننده خلط غالب ومرهم ها و شستشوهای گیاهی مخصوص سرطان را دقیقا مصرف میکنیم. ملاک تعیین تعداد و زمان زالودرمانی در مبحث علاج سرطانهای ظاهری خواهد امد.

🌸🇮🇷💯 @tebe_jame 💯🇮🇷