‌🔴اعمالی که جن وشیاطین را دور میسازد🔴

 🔹گفتن بسم الله اول واخر هر کار

🔹قراءت قرآن خصوصا سوره یس،جن،چهار قل .حتما هنگام قراءت به قران بنگرد

🔹اویزان کردن قران در خانه

🔹گفتن:الهم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه

🔹اذان را بلند در خانه بگوید

🔹نوشتن ونگه داشتن حرزها(مانند حرزابی دوجانه؛حرزامام علی علیه السلام؛حرزهای مجرب

🔹درگوش راست اذان وگوش چپ اقامه گفتن

🔹هروقت وارد منزل شدید باصدای بلند بگویید (السلام علیک ایها النبی ورحمه اللا وبرکاته وسوره توحید بخوانید)

🔹تسبیحات فاطمه زهرا علیها السلام بعداز هرنماز

 

🔹صدقه دادن واطعام مساکین

🔹شستن سر با ختمی وسدر خصوصا روز جمعه در ساعت سعد

🔹سوره حمد را بازعفران در اب باران تازه بنوسید وحل کنید وهر روز بخورید

🔹شخص جن زده وسحر شده اسپند بخورد وروغن اسپند به بینی بچکاند

🔹استفاده از روغن زیتون هم در غذا هم مالیدن

🔹نگه داشتن یک جفت کبوتر در خانه ویا مرغ وخروس

🔹خوردن انار 

🔹به دست کردن انگشتر جزع یمن؛عقیق یمن،فیروزه عجمی،حدیدچینی،یاقوت زرد،زمرد

🔹از وسایل اهنی پرهیز کنید حتی در خانه وهمراه خود مانند انگشتر اهنی(به جای ان نقره نگه دارید)

🔹هفته ای دوبار اسپند+مصطکی+کندرنر+ دود کنید

🔹اب دهان خود را به جانب چپ بیاندازید

 🔹11بار ایه الکرسی را در گوش مجنون بخوانید

🔹درساختمانهایی که سقف بیش از سه مترونیم دارن زندگی نکنید

🔹همیشه بر روی زمین بخوابید وازتخت خصوصا باارتفاع پرهیز شود

🔹در خانه به هیچ وجه تنها نخوابید وشب رابه صبح نرسانید مگر با خواندن قران وتعویذات

🔹به هیچ وجه عریان درخانه نباشید

 🔹لباسهای قرمز وصورتی نپوشید

🔹طعام داغ نخوریم

 https://telegram.me/joinchat/CFFtLTwMeepRPgcEibxgug