💠نطفه پاک=فرزند سالم

 ✍اموری جهت نطفه سالم در طب اسلامی

 ⛔️نهی از همبستری در حالات خاص

 ❌نهی از ایستاده نزدیکی کردن

(مقتضی شب ادراری فرزند

❌نهی از صحبت زیادحین نزدیکی

(مقتضی کر و لالی فرزند

❌نهی ازنزدیکی باشهوت خواهرزن

(مقتضی فرزندکمک کارظالم

❌نهی ازنزدیکی باشهوت زن دیگر

(مقتضی اخلاق زنانه داشتن پسر

 ❌نهی ازنزدیکی بدون وضو بازن باردار

(مقتضی فرزند کورقلب وبخیل

❌نهی ازنگاه به عورت زن هنگام نزدیکی

(مقتضی کوری فرزند

 📢نکته مهم: دوستان عدم رعایت نکات فوق بستر تولد چنین فرزندانی را فراهم خواهد آورد و تحقق مطالب فوق 100 درصدی نیستند والا موجب جبر خواهد بود بلکه منظور اینست که اگر موانع دیگری از طرف پدر ومادر و فرزند وجود نداشته باشد متاسفانه بستر تولد چنین فرزندانی فراهم خواهد شد.

 😊خداوند متعال را شاکریم که از طریق اهل بیتش به ما آگاهی عنایت فرمود.

 آدرس منایع فوق:1.الأمالی( للصدوق)، النص، ص: 567

2. بحار الأنوار (ط - بیروت)، ج‏100، ص: 281

✨🔻🍃✨🔻🍃✨🔻🍃✨🔻🍃

https://telegram.me/joinchat/CFFtLTwMeepRPgcEibxgug