‌🔰 درمان کمر درد🔰

 ⭕️ًامام موسی کاظم علیه السلام فرمود:دستت رابرموضع درد بگذار وسه مرتبه بخوان:

👈 ( وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله کتاباً مؤجلاً ومن یرد ثواب الدنیا نؤته منها وسنجزی الشاکرین )

وهفت مرتبه سورة إنا أنزلناه فی لیلة القدر بخوان .

همانا توبه اذن الله عافیت میابی.

 طب الائمة : ص٣٠.    @TebbeEmamReza☀️