💊💊💊💊💊 دیابت حاملگی

 از نوشابه، قندهای شیمیائی، میوۀ موز پرهیز شود.

 درمان:

 1. خورش بامیه 2. آلو بخارا 3. آلوچه 4. تمر هندی بی‌نمک 5. زغال اخته 6. در ماه آخر حاملگی روزی نیم ساعت راه بروید

💊💊💊💊

یبوست حاملگی

1- در 24 ساعت، 4 الی 6 لیوان آب سرد عادی بنوشید 2- شربت انجیر (اگر دیابت دارید با شیرۀ توت شیرین کنید و اگر دیابت ندارید با قند شیرین کنید) 3- هر روز 2 تا 3 خوشۀ انگور با هستۀ آن بجوید و بخورید