روغن مرزنجوش روی پیشانی + روی بینی + پشت کتف + روی سینه مالیده شود تا خرخر و خس خس. سینه کاهش یابد .

مادر اگر کودک راشیرمیدهد همین الان عسلاب با آبلیمو ( لیمو ترش تازه بهتره ) روزی تا سه لیوان .

💊مبادا نسبت به تب ناگهانی غافل شوید عرق کاسنی در حوله بریزید روی پیشانی و پای کودک بگذارید .

💊با خوردن نارنگی و اب پرتقال به علل سردیش موافق نیستم فقط آب لیموشیرین بسیار از کانال مادر کودک کاربرد دارد 

💊💊باب آنفلونزا و سرما خوردگی را کلیک کنید 

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d8%a2%d9%86%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%a7_(_%d8%a2%d9%86%d9%81%d9%84%d9%88%d9%86%d8%b2%d8%a7_)

آش گشنیژ + اب گرم خیلی توصیه میشود