💊💊💊

التهاب مثانه گاهی مواقع از شدت خشکی گوارش و گاهی از شدت بلغم در مثانه و کم کاری مثانه و گاهی از بالابودن روابط جنسی و گاهی از شدت حرارت است 

که تشخیص آن با شرح مفصل گرفتن از بیمارمحرزمیشود 

💊💊💊💊💊💊💊

فرمول زیر مربوط به انواع التهابات مثانه است ::: 

ورم مثانه در مزاج گرم پرخون

 علائم :

 سوزش ادرار، بخصوص بعد از تمام شدن آن و تکرار ادرار و احساس ‍ سنگینى در قسمت پائین شکم .

 درمان :

 خون گیرى و دادن شربت کاسنى ، شربت گل بنفشه ، عناب و ترنجبین و خوردن ماءالشعیر بجاى آب و استفاده از شیره تخم خرفه و شیره چهارتخمه و جوشانده تخم انجره و گل بنفشه و ریشه شیرین بیان و کاکنج از هر کدام 15 گرم براى 5 روز توصیه مى شود.

 شستشوى ناحیه مثانه با محلول گل بنفشه ، گل نیلوفر، و خطمى و پوست خشخاش .

 برگ شلغم 15 گرم

برگ کلم 15 گرم

خارخسک 25 گرم

بابونه 5 گرم

بایستى نرم کوبیده بپزند و به شکل خمیر به ناحیه ضماد کنند.

 و یا از ضماد گل بنفشه آرد جو گل خطمى یا آب کاسنى و آب تاجریزى به طریق بالاعمل نمایند.

 مالیدن روغن بنفشه و بابونه به محل ، در تسکین درد مؤثر است و از جوشانده مرزنجوش ، بابونه خارشتر به صورت حمام داروئى استفاده مىشود، این محلول را باید صاف نموده در آب آن بنشینند براى تسکین سوزش ادرار از این نسخه مى توان استفاده نمود.

 تخم کرفس 10 گرم

مغز تخم خربزه 20 گرم

عصاره شیرین بیان 10 گرم

با قدرى شکر به صورت سائیده و نرم شده 5 گرم صبح و 5 گرم عصر داده شود بعد از خوردن این دارو مى توان شربت سکنجبین یا شربتبنفشه نوشید.

 ورم مثانه در سوداوى مزاج

 این نوع نادرتر است ، براى درمان از شیره چهار تخمه و از جوشانده مارچوبه و انیسون و پرسیاوشان استفاده مى شود ومحل مثانه را با آب جوشانده بابونه ، خطمى ، کتان ، شنبلیله ، تخم کاوشه ،خارخسک ، پرسیاوشان شستشو داده تا در کم کردن ورم و درد تسریع شود.

 زخم مثانه

 درمان را با تعدیل مزاج همراه کرده و آنچه در زخم کلیه مفید است در اینجا نیزقابل استفاده مى باشد بطور کلى داروهاى دستگاه تناسلى ادرارى بایستى از نوع خنک و سرد و یامعتدل باشد (در این حالات)

 سوزش ادرار

 این بیمارى در تعقیب عفونت هاى مجارى تناسلى و در تعقیب خوردن داروهاىمحرک و گرم به وجود مى آید و یا لعاب به دانه و لعاب اسپرزه ، شیرهتخم خرفه ، تخم کاهو، شربت بنفشه ، ماءالشعیر و شیره چهار تخمه تسکین مىیابد، خوردن آب انار با شیره چهار تخمه ، مغز بادام مقشر،کتیرا، نشاسته ، عصاره شیرین بیان ، گل ارمنى به مقدار مساوى براى درماناین بیمارى مفید است بایستى از جماع و از غذاهاى شور، محرک ترش وخیلى شیرین بپرهیزند، شربت بنفشه و کاکنج و اذخر گل و ریشه ایرسا و لاله سرنگون مفید و مؤثر است داروهاى ورم مثانه را میتوان در اینجا موردمصرف قرار داد.

 حبس البول (یا رتانسیون) ادرار

 اگر نیامدن ادرار مربوط به مثانه باشد خطرناک نیست و لیکن کم شدن و یا عدم آن به علت بیمارى کلیوى خطرناک و آنچه مربوط به بزرگشدن پرستات باشد نیز کم خطر مى باشد داروهاى متسع کننده مجراى ادرار که گذشت در اینجا خیلى مؤثر است .

 برگ شاه توت و ریحان کوهى جوشانده صبح و عصر میل نمایند، جوشانده برگ سماقو برگ کرفس مفید است حمام داروئى براى حبسالبول مفید و مؤثر است در بند آوردن ادرار خیار را رنده کرده با اسپرزه وگل خطمى بر ناحیه مثانه ضماد نمایند تا در دفع ادرار کمک نماید مامیران 25گرم جوشانده در یک لیوان یا اینکه مامیران را جوشانده آب آن رامخلوط با مرباى آلبالو بجاى آب مرتبا نوشند.

 جوشانده برگ غافث داروى مؤثرى است .

 ساده ترین درمان نشاندن بیمار در آب گرم مى باشد. در این موقع مى توان از نسخه زیر استفاده نمود (به صورت خوردنى )

آب جوشانده پرسیاوشان ، با شربت سکنجبین یا جوشانده برگ کرفس و مرزنجوش .

 نسخه آبزن براى زن (حمام داروئى )

 گل بنفشه ، بابونه ، گل خطمى ، خارخسک ، برگ کلم ، برگ کتان ، پرسیاوشان ،بصورت جوشانده صاف کرده و یا ضماد تخم شنبلیله ،گل بنفشه ، گل پنیرک ، بابونه ، مغز ناخنک ، با آب برگ کلم یا روغن خارخسکیا کوبیده این داروها در پیه مرغ یا روغن دیگر به ناحیه مثانه به صورت موضعى بکار برده مى شود.

 نسخه :

 زنیان 5 گرم ، سداب 5 گرم ، نرم کوبیده در آب هندوانه ریخته سه لیوان در یک روز، یا ریوند چینى 5 گرم نرم کوبیده با یک استکان آبترب یا ریوند را با جوشانده آب کبابه یا آب کاسنى یا با شیره چهارتخمه و یا اینکه با جوشانده پرسیاوشانمیل نمایند.

 نسخه :

 انیسون 10 گرم

بادیان 10 گرم

تخم کرفس 10 گرم

ریشه بادیان 15 گرم

کرویا 5 گرم

زیره 5 گرم

تخم کشوت 5 گرم

جوشانده به مدت چهار روز صبح و عصر مصرف نمایند.

 تقطیرالبول یا قطره قطره ادرار کردن

  درمان با شیره تخم خرفه و شیره چهارتخمه ، شیره تخمک