سردردهای بارداری جلوی سر ناشی از استرس و غلبه خلط دموی و صفراباشد 

تنهاراهکاردرمان مالیدن سرکه سیب غیرکارخانه ای به پیشانی برای سه روز + مخلوط عرقهای بیدمشک و گلاب با اندکی عسلاب + اگراز گرمی باشد اندکی روغن بنفشه به‌پیشانی ( سایر نقاط ممنوع) + تغذیه ادویه جات و تند ممنوع