درد کف سر ( تاج سر) نتیجه خشکی ملاج و غلبه خلط های صفرا و دموی است 

شربت سکنگبین ناشتا طبق فرمولهایی که تا کنون‌گفته ام تا ۲۱ روز .

مخلوط عرق بیدمشک و گلاب با اندکی عسل روزی یک لیوان تا ۲۱ روز.

ضماد پودر ختمی و بنفشه در تاج سر + یا مالیدن روغن بنفشه.

 .حذف ادویه جات تند

قبل شروع تغذیه یک پیاله آش جو + الوجات در تغذیه .

پیشانی اگر نبض دارد یعنی میگرن فعال است

اکنون روغن مرزنجوش به پیشانی و شقیقه ها و روی بینی بمال //یا هرشب روغن بادام شیرین 

اگرنبض نداشت تا سه روزسرکه خانگی به پیشانی بمال

اموراتی که غلظت خون رافعال میکند مثل چربی جات و مجامعت مکرر پرهیزشود .

بعد از مصرف مواد پاکسازی قبلا گفته ام حجامت عام از پشت کتف بشود