مصرف مربای هلیله+ هلیله سیاه+ پیاز پخته در تغذیه ها+ مالیدن روغن بادام تلخ روی ابروان فقط داخل چشم نرود + هرگز روی شکم نخوابید چون نزله و چرک ها پشت چشم وارد میشود