💊💊💊 سکنجبین های دارویی – طرز تهیه سکنجبین بزوری سرد با نگاهی به طب سنتی چیست 

 این سکنجبین برای بازکردن انسداد عروق مفید است و مدرّ است.

مغز تخم خیار ۱۸۰گرم ومغز تخم خزبزه ۹۰گرم، این دو مغز را ۲۴ ساعت درآب بخیسانند و شیره آن رابگیرند. پس ازآن ۴۵ گرم تخم کاسنی نیم کوب را در ۱۵۰گرم سرکه کهنه انگوری و ۱۵۰ گرم آب بریزند وآن قدر ریزریز بجوشانند که نصف شود.

سپس آن را صاف کنند وشیره تخم خیار وتخم خزبزه وهمچنین (۶۰۰گرم ) شکرسرخ را با آن مخلوط کنند، بجوشانند، کف آن را بگیرند وبه قوام آورند.

نسخه ای دیگر برای تهیه سکنجبین بزوری سرد

این سکنجبین برای بازکردن انسداد عروق وبرای استسقا مفید است. مدرّومسکّن است برای تبهای تند وشدید موثراست.

تخم کاسنی ۱۶گرم، تخم خیار ۳۰گرم، مغز تخم خربزه ۱۶گرم، پوست ریشه کاسنی ۳۲گرم وپوست ریشه بادیان ۱۰گرم. همه را نیم کوب کرده ودر۵/۱لیتراب و۷۵۰گرم سرکه انگوری کهنه ۲۴ساعت بخیسانند وسپس در ظرفی آن رابجوشانند ( مرحج دیگ سنگی است ) تا ربع آن برود، پس ازسرد شدن آن را صاف نمایند و۳ کیلوگرم شکر سرخ به آن اضافه گردد وباآتش ملایم بجوشانند تا قوام آید ومقداری در حدود ۳۵ گرم گلاب درآن ریخته بگذارند چند جوش بزند وآن را بردارند وپس از خنک شدن درشیشه ای ریخته و‌نگه دارند

http://ravazadeh.com/%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%ac%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%b3%da%a9%d9%86%d8%ac%d8%a8%db%8c%d9%86-6/