💊💊💊💊💊 💊 بسته سلامت 💊

 هشت خاصیت جالب تخم بلدرچین

 🔹باعث ایجاد متابولیسم بهینه در سلولهای بدن می‌شود و بهترین نوع پروتئین و چربی را دارد. 

🔹برای باهوش شدن جنین مؤثر است. 

🔹موجب بهبود اشتها در اطفال کم اشتها شده ومناسب برای سنین رشد کودکان ونوجوانان است. 

🔹به تنظیم سیکل خواب کمک می کند. 

🔹سبب افزایش مقاومت کلی بدن میشود. 

🔹در تنظیم سیستم عصبی، قلبی و گوارشی و درمان بیماری تشنج مؤثر است. 

🔹برای افراد مسن بسیار مفید است و سبب استحکام عضلات و استخوان‌ها می شود. 

🔹حساسیت ایجاد نمی کند.

@//////////////////////////

ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪﺭﭼﯿﻦ

ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪﺭﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏«ﺑﻤﺐ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ‏» ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪﺭﭼﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ  ﺩﺍﺭﺩ . ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪﺭﭼﯿﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﺯﻧﯽ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻭﺯﻥ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ 5 ﺑﺮﺍﺑﺮﻓﺴﻔﺮ، 5/7 ﺑﺮﺍﺑﺮﺁﻫﻦ، 6 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ B1 ‏( ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ ‏) ﻭ 15 ﺑﺮﺍﺑﺮ

ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ‏) B2 ﺭﯾﺒﻮﻓﻼﻭﯾﻦ ‏) ﻭ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﻭﻩ B ،ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎﯼ A ﻭ D ﻭ E ، ﻭ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﻣﺆﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﮐﻠﺴﯿﻢ،ﮔﻮﮔﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﯼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪﺭﭼﯿﻦ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮﯼ ﺍﺯﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺑﺪﻥ، ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﮐﺒﺪﯼ ﻭ ﮐﻠﯿﻮﯼ، ﺳﻞ،ﺁﺳﻢ، ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ، ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ، ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﺑﺪﻥ ﭘﺲ ﺍﺯﺟﺮﺍﺣﺖ ﯾﺎ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪﺭﭼﯿﻦ

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪﻥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ، ﻗﻠﺒﯽ ﻭ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺷﯿﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

ﻓﻘﺪﺍﻥ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺑﺪ ﺩﺭ ﺯﺭﺩﻩ، ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺟﺰﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﮊﯾﻢﻫﺎﯼ ﺗﻐﺬﯾﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺗﺨﻢ ﺑﻠﺪﺭﭼﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺍﺯ ﻣﺰﻩﯼ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﻧﻴﺰﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺮﺍﺗﻦ ﺧﺎﺻﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺁﺳﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﺠﺰﻩﺁﺳﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﻨﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ B ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ

 

http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%d8%a7

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

*گوشت بلدرچین ( مزاجش گرم و خشک )

مصلح آن : روغن کنجد و زیتون، روغن بادام ، آب انار

گوشت و تخم آن کثیر الغذا و دارای ارزش غذایی بالا و برای درمان بعضی از بیماری ها، مانند آسم، تشنج، فشارخون، ضعف اعصاب ، ناراحتی های روانی ، مناسب ایام بارداری ،استخوان ساز، بی خوابی و مهیج باه ( شهوت) زنان بوده و پخته آن بهتر از کباب آن است ، تخم آن برای بازشدن زبان کودکان بسیار موثر است و گوشت این پرنده، کلسترول کمی دارد ، صبحانه کودکان ژاپنی است و برای بدنسازی مفید است