💊💊💊💊

پرسشهای فراوان بانوان متاهل و زایمان های مکرر برای بازگردن اناتومی اولیه رحم ( یعنی همان شکل اولیه رحم و بدون افتادگی و رفع شل بودن ) پاسخ زیر مجددا برای رحمهای بلغمی یعنی ققط سرد و تر ارایه میشود

روش زیر برای دختران مجرد و باکره + زنان باردار+ زنان گرم و خشک یعنی صفراوی + زنان سرد و خشک سوداوی ممنوع است 

پاسخ💊💊💊💊💊

درراستا مقابله با شل بودن رحم از گیاه زیر با رعایت جوانب برای تنگ کردن و فشردگی رحم استقاده شود 

جواب

خانمهایی که زایمان های متعدد به هرشکل دارند و یا مزاج بلغمی رحمی یعنی رحمی سرد و تر و پف کرده دارند نتیجتا دهانه رحم افتادگی در آن بوجود میاید و نمیخواهند که جراح دهانه رحم را تنگ کند توصیه میشود هرروز ده گرم سعد کوفی را در اب یک لیوان حل کرده و به روی رحم پاشیده شود و خشکی عفونت تدریجی آناتومی آنرا تدریجا بازمیگرداند

 گیاه سعد کوفی ویژه خانمهای متاهل بلغمی مزاج و یا غلبه خلط بلغم درناحیه واژن:::: 

 مزاجش گرم و خشک + اگر تا سه روز و هربار فقط ۵ گرم پودرش با سرکه میل شود انواع انگل دفع میشود + تا چهارروز و هربار پنج گرم خورده شود عادت ماهانه قفل شده باز میشود +رطوبات بلغمی در مغز را حذف کرده و بالطبع حافظه فعال میشود +اگر عرق آن به پنبه بهداشتی زده شود رطوبات اطراف رحم و واژن را خشک میکند و دهانه رحم عفونتی خشک و تنگی رحم شکل میگیرد+ مصرف خوراکی زیادش مضر است

 http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d8%b3%d8%b9%d8%af_%da%a9%d9%88%d9%81%db%8c

۲- دودعنبرنساراپشگل ماده الاغ روزی چنددانه به رحم تا ۷ روز و لیکن فوری استحمام نشود 

۳- دود مقل ارزق ( عنبریست که‌درکنیسه ها دودداده میشود ) به دهانه رحم و لیسیدن روزی به اندازه دونخودازآن دردهان تا ۱۴ روز