💊💊پرسش و پاسخ 

سلام استاد برای شخصی که گشادی دریچه قلب داردچه راهکاری با کمک طب سنتی دارید؟

جواب

جواب مزاج و غلط غالب و جنسیت نامشخص است

تغذیه سرد و تر + سرد و خشک ممنوع مگر اندک با مصلحاتشان.

روی قلب روغن بادام تلخ و پشت قلب روغن بادام تلخ روزی یکبارتا ۱۴ روز