مصرف شکر سرخ طی چهل سال گذشته به شکر سفید مبدل شده و ان هم با مواد فسفر ( همان موادی که به روی مردم غزه ریخته شده )و این شکر سفید آنزیم خون را را تغییر میدهد و کبد را چرب و غلظت خون را تشدید میکند 

شکرسرخ در قدیم در حلواها و شیرینی جات استقاده میشده است والان هم شکرسرخ را یکدستی از بازار آسیا خارج کرده است و الان در عطاریها دارند

شکرسرخ رافع یبوست + دفع کننده اخلاط سوداوی ( خلط سرد و خشک ) تب بر شدید+ تولیدکننده خون صالح + ارام کننده سیستم عصبی+ مقوی شدید در حلواجات برای نیروی جنسی+ قدرت نفوذش دربدن بعدازعسل بسیارکاربرددارد+ برای بیماران مفیداست+ نشاط دهنده قلب و مفرح ساز ذاتی برای خون 

 مصلح ان ترشیجات غیرکارخانه ای +