سلام درپی خرابی تنفس درسینه و خس خس کردن 

پیشنهاداست دهان را بسته و بابینی دم و بازدم انجام شود 

وروی سینه و‌پشت سینه و روی بینی و زیر گلو را با روغن مرزنجوش یا روغن بادام شیرین یا روغن کوهان شترروزی یک الی سه بار چرب کنید مفیدند و لیکن روغن مرزنجوش در اولویت است

  پشت سینه را روزی 5 دقیقه بادکش دستی کنید

آب سرد ممنوع و لیکن آب ولرم مفید است