سوال

کسی که موقع تنهایی درمنزل دارای ترس است با نگاهی به طب سنتی چگونه باید ترس اوتدریجا رفع شود 

📚این فردباید خلط غالب سودا دربدنش کاهش یابد که در باب مزاج سوداوی راهکارش گفته شده کلیک کنید

 http://tajarobteb.persianblog.ir/tag/%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac_%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%88%db%8c

راهکاردوم

گیاه یا عرق آفتیمون ( افتیمون ) نصف استکان + گیاه یا عرق بادرنجبویه نصف استکان مخلوطش شب هنگام دوساعت قبل خواب تا ۱۴ روز برای دفع ترس

۲- پشت سررا باروغن بادام تلخ چرب کند

۳- بادمجان و ترشیجات و تغذیه سرد و خشک ممنوع

۴- عرق اسطوخدوس سه پنجم لیوان + عرق بهارنارنج یک پنجم لیوان + عرق بادرنجبویه یک پنجم لیوان مخلوطش یک ساعت قبل خواب تا ۲۱ روز

۵- دود اسفند با کندر با مقل ارزق در فضای خانه .

۶- تغذیه سرد مزاج کنارگذاشته شود و تغذیه گرم و تر + تغذیه گرم و خشک را اجراکنید