گیاه فراسیون سفید ( یا افنان سر) دارای مزاج خیلی گرم و خشک 

رافع سرماخوردگی با دمنوش + نرم کننده سینه و مسکن سرفه خشن و خشک + مجاری کبد و طحال گرفته را رافع و گشاینده است + اگربا روغن زیتون بجوشانی و به محل زهاربمالید دردهای مثانه سرد مزاج را و یا قطره قطره ادرارکردن را و بی نظمی قاعدگی درترشح سفید بلغمی مزاج را ازبین نیبرد + رافع سنگهای سرد مجاری ادراری + با جویدن دردهان ٬٬ لثه های سست بنیان را محکم میکند+کلا رافع بادها و سموم متحرک بلغمی دربدن است+ میتوان با آب انجیرو خاصه روغن بادام شیرین جوشانیده و برای دفع خلطهای چسبنده بلغمی بدن را تدبیربه پاکسازی کرد

مضراتش 

خوردن زیادش برای کلیه ها و مثانه به علل خشکی دهندگی مضر بوده و جریان خون را غلیظ و ضربان قلب را تشدید میکند