تقویت چشم ؛: 

ا- خواندن قران .

۲- مداومت بر ذکر النور.

۳- قرائت ایت الکرسی به شیوه بعضی علما سلف .

۴- خورپن روزی یک تا سه لیوان اب هویج بآب انار شیرین .

۵- خوردن بادام شیرین موقع خواب .

۶- مالیدن روغن سیاهدانه بر تاج سر ( حساسیت پوستی نداشته باشید ) .

۷- مکیدن یک دانه هلیله سیاه و قورت دادن 

۸- مالیدن اندک روغن بادام تلخ روی ابروان ( داخل چشم نرود ).

۹- شستشوی چشم با عرق رازبانه.

۱۰- حجامت ماستوئید و تمپورال.

۱۱- پرهیز از خواب عصر و خوابیدن روی شکم.

۱۲- چکاندن یک قطره عسل ناب به چشم .

۱۵-دوری از نگاه متمرکز به صفحات کامپیوتر و تلویزیون و گوشی ها