وقتی فضولات معده و لگنچه و خون سوخته در بدن زیاد شود و سیستم ایمنی بدن توانایی خود را برای خارج کردن فضولات از دست میدهد این نزله به کف پا سرازیر میشود و میخچه نمایان میگردد

داروی فوری برای هر وعده سبزی غیر گلخانه ای تره صد گرم تازه تهبه کرده و کاملا کوبیده و در یک پنبه بهداشتی ریخته و با یک تنظیف شب به مدت ۸ ساعت ببندید و تا یک هفته تکرار شود حدافل روزی دو بارصورت گیرد .

البته شما تا شیرابه کتیف معده تان و سموم فعالتان تخلیه نشود هر روز گرفتاری دیگری در ‌‌پایین تنه دارید