زعفران با طبیعت گرم و خشک، مفید حال سردمزاجها و ترمزاج ها.

 خوردن زعفران فرح و انبساط آورده، مقوى فهم و حواس می باشد.

 زعفران باعث پختن و تحلیل طعام شده رفع عفونت غذا و اخلاط می کند.

 زعفران اخلاط بلغمى را از میان برده، بول بسته را باز نموده و بول باز را بند می آورد.

 خوردن زعفران محرک شهوت جماع و مقوى قوای جنسی بوده، تقویت روح حیوانى (شهوت و غضب) و جگر و احشاء و آلات تنفس می کند.

 خوردن زعفران فرح آور و نشاط آور است، و چرک پوست و بشره و کلیه را پاک می کند.

 زعفران خواب آور است، و جهت باز کردن گیر و بستگى هاى مزاحم جگر و طحال، و رسانیدن قوه ادویه به اعضا مؤثر می باشد.

 خوردن دو سه نخود آن موجب سرعت زایمان شده، رفع زحمت آن می کند.

 خوردن در هر روز تا 5- 6 قیراط هر قیراط (معادل چهار جو) زعفران رفع بیمارى طحال و آشامیدن آن در شربت رفع خمار می کند.

 خوردن همین مقدار در چند روز با عسل سنگ کلیه را می ریزاند.

 مالیدن زعفران به پشت چشم رافع آب ریزش و رطوبات و سرخى چشم و مالیدنش بر گوش رافع ورم گوش و بر جلو سر و پیشانى، رافع درد سر و بیخوابى سردمزاجها می باشد.

 شیاف آن رفع درد رحم و مقعد رطوبتى ها و بلغمى ها می کند.

 سرمه زعفران که سائیده با میل بچشم بکشند باعث نور و جلاى بصر شده، رفع آب ریزش و پرده جلو دیده و نورزدگى و خارش و جراحت آن می کند.

 پاشیدن سائیده زعفران بر روى زخم جلوگیرى از سیلان (خون آمدن) آن می کند.

 مالیدن سائیده زعفران و فرفیون که با آب حل کرده باشند بر مفاصل و نقرس رافع آزار آن می شود.

 چکاندن آبى که در آن زعفران حل کرده باشند در بینى درد سر و بیخوابى را رفع مى کند.

 چون زعفران را در روغن زیتون یا کنجد پنج روز خیسانده، هر روز بر هم زنند و در آخر صاف کنند، مالیدنش بر عصب ضعیف باعث تقویت آن و بر رحم، رافع نفخ و سفتى و ورم آن می گردد.

 مالیدن این روغن نرم کننده هر عضو سست شده و خشک شده بوده و در بینى چکاندنش خواب آور می باشد.

 مالیدن روغن زعفران بر پهلو رافع درد پهلو و ذات الجنب می باشد.

 مالیدن آن بر داخل رحم، رحم را از فضول و کثافات و جراحات و جوش و ثبور پاک می سازد.

 برداشتن این روغن با موم و مغز استخوان قلم که پنبه طبیعى یا پارچه پنبه اى نرم به آن آغشته زن بخود برگیرد هر زخم و جراحت عفونى سخت علاج و جراحات خبیثه مانند سوزاک و سفلیس و سرطان زخمى را نافع و سبب التیام آن می شود.

 برگ گیاه زعفران که سائیده بر جراحات بپاشند باعث بهبود و مانع دویدن و رسیدن جراحت بدیگر نقاط بدن می شود.

 پر کردن میان سیب که آنرا خالى کرده، زعفران پر کنند و بو کنند در رفع خناق (دیفترى) و درد و رنج گلو و ذات الجنب بیعدیل می باشد.

 خوردن و بوئیدن و هر نوع عمل دیگر زعفران مضر حال محرورین یعنى گرم مزاجها و خشک طبیعت ها و مفید حال بلغمى ها و سردمزاجها است، و در صفراوى ها مضر اعصاب و باعث تکدر حواس و ضعیف کننده اشتها و غثیان آور است و مصلحش سکنجبین و آب انار و آب کدو و مغز خیار و آب لیمو و مثل آن می باشد.

http://www.tim.ir/teaching/700/کوتاه-و-مختصر-پیرامون-زعفران/

سایت انجمن تحقیقات طب سنتی ایران وابسته به داشکده علوم پزشکی ایران

شناخت دوم

زعفران رفع کننده بی نطمی قاعدگی + مسکن آسم + خواب آور + آرامبخش برای رفع اعصاب خراب + مقوی مغز و حواس پنجگانه +عطرش آرام دهنده +قاعدگی سخت در زنان را باز میکند و رافع اختلالات رحمی در ایام پریودی + خلط های بلغمی مغز را خارج میکند +خون را رقیق و شادی آور +تقویت طحال + محرک نیروی جنسی + منضج و یکی ار مسهل های خلط عفونت بلغمی + امداد رسان فوری داروها به قلب

مضراتش

زیاد خوردن با دوز زیادش سبب گشاد شدن عروق و سبب خنده های ناخواسته میشود+ زایمان زودرس تولید میکند + کلا زنان باردارنبایستی مصرف کنند و مصرف زیادش سقط جنین در پی دارد +زیادخوردنش اختلالات حواس در پی دارد +جنین مرده را خارج میکند +زیاد خوردنش سردرد دارد و اعصاب مختل میشود +فرهنگ مصرف چای زعفران مستمر کاملا خطااست و در خونریزی احتمالی ناگهانی متصوراست

مصلح آن :

شربت سکنگبین و یا عرق انیسون است