پرسش

 ببخشیدانگبین یا گزنگبین برای چی خوبه این داروگیاهی هست

پاسخ

 گزانگبین :: گیاه گزانگبین ( گزنگبین )مزاجش گرم و خشک و بعضی آن را معتدل میشناسند

ملین کننده روده + مسهل + قاعده آورزنان + قابض کننده + خلط آورسینه + رفع کننده خشکی سینه + رفع گرفتگی صدا + دفع تنگی نفس + اگر درآب مقداری حل کنید و میل شود سردی معده تدریجا زایل میشود + جوشانده رقیق آب آن به نوزادان و کودکان دارای دل درد سرد مفید است