ثبت تجربه 

بعدازماه مبار رمضان + خشکی هوا + ذات فصل تابستان و.... سبب شده که که بسیاری از مشاوره ها به درد و‌سوزش و ترشی معده و یا روده ها معطوف شوند 

حقیر براساس مضمون حدیث معصومین ع که فرمودند اگرفردی فوت کرد و شما به فرد فوت شده روغن مالیده و مالش را در اندام هایش انجام دادی و فرد دوباره زنده شد تعجب نکن 

لذا استناد کرده و بدون شک و با یقین بر کلام نور اهل بیت ٬ به بیماران توصیه به مالیدن انواع روغنهای گرم و سرد مثل بادام تلخ و شیرین و زیتون و کنجد و بادام شیرین و بنفشه بر فم المعده تا ناف به مدت ۲۱ روز و به مقدار یک قاشق تا سه نوبت متناسب با عمق درد نموده ام 

بحمدالله تاثیرات بسزایی این روغنها توام با مالش داشته است البته توصیه های جانبی هم بوده است