توجه بفرمایید بعضی از سایتهای اینترنت درباب طب سنتی چندان قابل اعتماد نیستند 

چرا 

چون شما سواد و هویت واقغی این درمانگراینترنتی را نمیشناسید و آیا میدانید بعضی از سایتهای طب سنتی مرتبط به سازمانهای جاسوسی و اسنکبار است و داعیه مهربانتراز مادر برای بیماران ایرانی شده اند 

پس جستجوهای طب سنتی را در گوگل براساس مشاوره با اطبا طب سنتی مورد اعتماد دنبال کنید